Các chương trình đào tạo ngành Giáo dục và Đào tạo của trường Đại học Thompson Rivers University

Cử nhân Sư phạm Tiểu học

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Thạc sĩ Giáo dục

Học phí: 17,520 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ ngành Trợ lý Giáo dục và Hỗ trợ Cộng đồng

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng

Văn bằng Giáo dục Mầm non

Học phí: 16,800 CAD
Thời gian đào tạo: 16 tháng