Các chương trình đào tạo ngành Kinh tế và Kinh doanh của trường Đại học Thompson Rivers University

Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Tổng hợp)

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Thạc sĩ Quản lý và Kinh tế Môi trường (Năm 2)

Học phí: 33,630 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Thạc sĩ Nghiên Cứu về Quản lý và Kinh tế Môi trường

Học phí: 14,000 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma văn bằng 2 ngành Kế toán

Học phí: 17,250 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma văn bằng 2 ngành Quản trị Kinh doanh

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma văn bằng 2 ngành Khởi nghiệp

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma văn bằng 2 ngành Tài chính

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma văn bằng 2 ngành Quản lý Nguồn Nhân lực

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma văn bằng 2 ngành Kinh doanh Quốc tế

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma văn bằng 2 ngành Marketing

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma văn bằng 2 ngành Quản lý Chuỗi cung ứng

Học phí: 17,250 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ Đại cương về Kinh Doanh

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng

Văn bằng kỹ thuật viên kế toán

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Chuyên ngành Kế toán

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân - Chuyên ngành Nghiên cứu Kinh tế và Chính trị

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân - Chuyên ngành Kinh tế

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Quản trị Kinh doanh - Chuyên ngành Doanh nhân

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Quản trị Kinh doanh - Chuyên ngành Tài chính

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng