Cao đẳng College of New Caledonia

Cao đẳng College of New Caledonia Đã có Agreement

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Prince George
Loại trường: Cao đẳng
Thời gian cấp thư mời học: Dưới 1 tháng
Chương trình đào tạo

Diploma - Cao đẳng - Quản trị Lãnh đạo

Học phí: 12,500 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma - Cao đẳng - Quản trị Kinh doanh

Học phí: 12,500 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma - Cao đẳng - Kế toán - Tài chính

Học phí: 12,750 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma - Cao đẳng - Kế toán và tài chính

Học phí: 12,500 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ Cao đẳng - Mỹ thuật

Học phí: 14,700 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Bằng liên kết Khoa học (AS) - Hóa học

Học phí: 12,950 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma - Cao đẳng - Điều dưỡng Thực hành

Học phí: 14,500 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

ESL - Tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ 2

Học phí: 9,400 CAD
Thời gian đào tạo: 16 tháng

Đào tạo Tiếng Anh (ESL)

Học phí: 9,400 CAD
Thời gian đào tạo: 16 tháng

Diploma - Cao đẳng - Công nghệ Xây dựng

Học phí: 17,925 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma - Cao đẳng - Tội phạm học

Học phí: 12,950 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ - Cao đẳng - Trợ lý Nha khoa

Học phí: 9,838 CAD
Ngành: Nha khoa
Thời gian đào tạo: 12 tháng