Đại học Thompson Rivers University

Đại học Thompson Rivers University Đã có Agreement

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Kamloops
Loại trường: Đại học
Thời gian cấp thư mời học: Dưới 1 tháng
Chương trình đào tạo

Cử nhân Nghiên cứu liên ngành

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cử nhân Công tác xã hội

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cử nhân - Chuyên ngành Lịch sử

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Tổng hợp)

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Diploma văn bằng 2 ngành Kế toán

Học phí: 17,250 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma văn bằng 2 ngành Quản trị Kinh doanh

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma văn bằng 2 ngành Khởi nghiệp

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma văn bằng 2 ngành Tài chính

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma văn bằng 2 ngành Kinh doanh Quốc tế

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma văn bằng 2 ngành Marketing

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ Đại cương về Kinh Doanh

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng

Văn bằng kỹ thuật viên kế toán

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cử nhân - Chuyên ngành Kinh tế

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học Máy tính (có Co-op)

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Văn bằng ngành Khoa học Máy tính

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cử nhân Sư phạm Tiểu học

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Thạc sĩ Giáo dục

Học phí: 17,520 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Văn bằng Giáo dục Mầm non

Học phí: 16,800 CAD
Thời gian đào tạo: 16 tháng

Cử nhân Mỹ thuật

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Chuyên ngành Sinh học

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Văn bằng Diploma - Quản lý Làm vườn

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cử nhân - Chuyên ngành Toán học

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Chuyên ngành Hóa học

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Chuyên ngành Vật lý

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Công nghệ

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học Ngành Điều dưỡng

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Thạc sĩ Điều dưỡng

Học phí: 15,651 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Văn bằng Thực hành Điều dưỡng

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Văn bằng Trị liệu Hô hấp

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Khoa học - Chuyên ngành Hóa Sinh

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh (Năm thứ 2 MBA)

Học phí: 30,571 CAD
Ngành: MBA
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cử nhân - Chuyên ngành Truyền thông

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng